Dret Urbanístic

Dret Urbanístic

 

La legislació ha definit l'urbanisme com aquella funció pública que abasta l'ordenació, la transformació, la conservació i el control de l'ús del sòl, del subsòl i del vol, llur urbanització i llur edificació, i la regulació de l'ús, de la conservació i de la rehabilitació de les obres, els edificis i les instal·lacions.

L'activitat urbanística comprèn:

 • L'assignació de competències.

 • La definició de polítiques de sòl i d'habitatge i els instruments per posar-les en pràctica.

 • El règim urbanístic del sòl.

 • El planejament urbanístic.

 • La gestió i l'execució urbanístiques.

 • El foment i la intervenció de l'exercici de les facultats dominicals relatives a l'ús del sòl i de l'edificació.

 • La protecció i la restauració, si escau, de la legalitat urbanística.

 • La formació i la gestió del patrimoni públic de sòl amb finalitats urbanístiques.

El Dret Urbanístic és aquell conjunt de normes que es preocupen de regular totes aquestes àrees d'actuació per tal d'aconseguir una deguda ordenació del territori conjungant els interesos públics i privats.Degut a la seva complexitat, el dret urbanístic ha esdevingut una àrea d'especializació diferenciada i pròpia del Dret Administratiu, de tal manera que requereix de la intervenció, consell i assessoramnent de professionals degudament preparats que defensin degudament els importants interessos en joc.

Les Àrees de Treball d'aquest despatx dintre d'aquesta branca específica del Dret comprèn entre d'altres les següents: 

 • Expedients de planejament urbanístic general i especial (Plan d'Ordenació Urbanística, Plans Sectorials, Plans Especials, Plans Parcials).

 • Expedients de reparcel.lació urbanística, assessorament i constitució de juntes de compensació, i en tot el procés urbanitzador de forma coordinada amb els tècnics competents.

 • Assessorament en matèria d'usos, classificació i qualificació del sòl, llicències d'obres, parcel.lacions urbanístiques etc.

 • Expedients de protecció de la legalitat urbanística, de disciplina urbanística i  sancionadors.

 • Defensa i assessorament davant l'Administració i davant dels Tribunals de Justícia de l'ordre contenciós - administratiu en expedients i procediments de tot tipus d'actuacions derivades de les actuacions urbanístiques.

 • Expedients d'activitats i de legalitat ambiental.